Wyprzedaż

Krople oleju CBD w oliwie z oliwek 3-30% (300-3000mg)

Stężenie CBD
Stężenie THC

Popis

Naše organické CBD oleje jsou dodávány v 10ml sklenìných lahvích s lékaøskou pipetou.

Náš kanabidiol je té nejvyšší kvality. Získáváme jej z prùmyslového konopí (Cannabis sativa L.) pomocí povrchové extrakce s využitím CO2 a poté jej pro dosažení požadované koncentrace øedíme buï olivovým olejem. Extrakce pomocí CO2 zvyšuje nejen kvalitu CBD, ale také zachovává široké spektrum dalších kanabinoidù, terpenù, flavnoidù, antioxidantù a živin.

Výrobek neobsahuje parabeny, umìlá barviva, pesticidy, herbicidy, nikotin a neobsahuje také žádné toxiny, tìžké kovy, rozpouštìdla èi syntetické kanabinoidy.

Návod k použití

  • Pro použití na pokožku: Naneste nìkolik kapek na požadovanou èást tìla každé ráno a veèer.

Dùraznì doporuèujeme zaèít s nízkou dávkou, a to obzvláštì, pokud nemáte s CBD žádné pøedchozí zkušenosti. Sledujte úèinky výrobku a v pøípadì potøeby upravte pomìr nebo množství. Doporuèujeme zaèít malými denními dávkami - velké dávky nedoporuèujeme.

Vaše CBD uskladnìte v chladném a suchém místì mimo dosah pøímého sluneèního svìtla.

Dùležité: poraïte se se zdravotním poradcem
Tento produkt není urèen k prodeji osobám mladším 18 let. Tento produkt by mìl být použit pouze tak, jak je vyznaèeno na jeho štítku. Produkt neužívejte bìhem tìhotenství èi v ošetøovatelství. Pokud máte závažné zdravotní potíže nebo používáte léky na pøedpis, pøed použitím se poraïte se svým lékaøem. Pøed použitím tohoto nebo jakéhokoliv jiného potravinového doplòku byste se mìli poradit s lékaøem.

Fakta o potravinových doplòcích

  • 100% pøírodní a organický CBD získaný pomocí CO2 extrakce
  • CBD olej rozpuštìný v olivovém oleji.
  • 10ml CBD oleje odpovídá zhruba 270 kapkám.
  • < 0.2% Tetrahydrokanabinol (THC).

Wyniki Testów

Tento výrobek byl ve Švýcarsku pro pomìr kanabinoidù a jeho mikrobiologickou vhodnost dùkladnì testován, analyzován a dokumentován.

Wyniki Testów

Dołącz do naszego newslettera i otrzymaj darmowy prezent powitalny